WieWatWWZ

Over WWZ-Drimmelen

Vrijwilligersorganisatie voor belangenbehartiging in Drimmelen

Stichting WWZ-Drimmelen is een organisatie van vrijwilligers afkomstig uit nagenoeg alle kernen van de gemeente. WWZ-Drimmelen is een Stichting sinds 14 januari 2011.

Zij wil de belangen behartigen van alle inwoners van Drimmelen op het gebied van Wonen, Welzijn en maatschappelijke Zorg, in het bijzonder van inwoners met functionele beperkingen. 

Voor inwoners met functionele beperkingen (gehandicapten).

Stichting WWZ-Drimmelen is de enige organisatie in de gemeente Drimmelen die zich inzet voor de praktische belangen van inwoners met functionele beperkingen.  In Drimmelen bestaan geen andere belangenbehartigers van gehandicapten. WWZ-Drimmelen vult deze leemte in Drimmelen.(Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert gevraagd en ongevraagd het College van B&W maar richt zich in het bijzonder op beleidsaspecten.)

Leden van de WWZ-Drimmelen zijn ervaringsdeskundige dan wel zeer direct met de doelgroep verbonden. Ze weten waarover praktische problemen gaan. 

Voorlichting

(onder bewerking)

Signaleren, regelen, zeker stellen

Stichting WWZ-Drimmelen is een spreekbuis voor mensen met functionele beperkingen. Zij  probeert praktische zaken te signaleren, te regelen of zeker te stellen voor haar doelgroep. Voorbeelden: 

– het overleg met betrokkenen over een betere toegankelijkheid van de publieke ruimten in de hele gemeente Drimmelen
– het onderzoek naar uitgankelijkheid van publieke gebouwen
– het onderzoek naar publieke parkeerplaatsen voor gehandicapten. 

Erfgenaam Verankering Ouderenproof

Stichting WWZ-Drimmelen heeft activiteiten overgenomen van de Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen. Deze stichting, onder meer met provinciale en gemeentelijke steun tot stand gekomen, die zich, met resultaten, heeft ingezet voor de realisatie van een aantal verbeterpunten in de gemeente, is aan het eind van haar geplande bestaan gekomen.

Haar lijsten met resterende en nieuwe verbeterpunten voor de middellange en voor de lange termijn zijn voor een groot deel door WWZ-Drimmelen overgenomen. De doelgroep ouderen is daarbij uitgebreid met alle andere inwoners met functionele beperkingen.

Sociaal Wijzer Drimmelen

Stichting WWZ-Drimmelen heeft, in samenwerking met de gemeente en SWO-Drimmelen, een SociaalWijzer uitgegeven op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeente Drimmelen.

De digitale versie is hier te vinden .

Een papieren versie was voor de jaren 2020-2021 te verkrijgen bij de gemeente Drimmelen en bij SWO-Drimmelen.
De Sociaal Wijzer Drimmelen is de opvolger van de oudere WWZ-Wijzer.

Non-profit, politiek onafhankelijk

Stichting WWZ-Drimmelen is een stichting zonder winstoogmerk, zonder vaste bron van inkomen en onafhankelijk van lokale partijpolitiek. 

Giften

Wilt u WWZ-Drimmelen steunen? 

WWZ-Drimmelen is een ANBI-organisatie, dus uw financiële ondersteuning is fiscaal aftrekbaar.

Bank/IBAN: NL64 RABO 0160 4281 73