Nieuws‎ > ‎Archief-Nieuws‎ > ‎

Subsidie 2012

Geplaatst 22 sep. 2011 08:28 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 14 okt. 2019 09:59 bijgewerkt ]
De gemeente Drimmelen heeft de aanvraag voor subsidie voor 2012 gedeeltelijk toegekend. € 2.000,- is toegekend om WWZ-Drimmelen in  staat te stellen haar advieswerkzaamheden ten behoeve van inwoners met een functionele beperking uit te voeren.

Uit de toekenningsbrief:


Op 30 mei 2011 ontvingen wij uw brief, waarin u vezoekt om in aanmerking te komen voor
een subsidie ten behoeve van de Stichting WWZ Drimmelen voor het jaar 2012.
Naar aanleiding hiervan deel ik u het volgende mede.
Op 30 augustus jl. heeft het college besloten om een bijdrage van € 2.000 op te nemen in de
conceptbegroting 2012 in de kosten verbonden aan het advieswerk van WWZ Drimmelen.
Het hiergenoemde bedrag komt beschikbaar nadat de gemeenteraad hiermee heeft
ingestemd middels vaststelling van de gemeentebegroting 2012.
Verder wijzen wij u erop, dat het besluit alleen geldt voor 2012 en dat de subsidie voor de
jaren daarna als beleidswens afgewogen moet worden tegen alle andere beleidswensen.
Tegelijkertijd heeft het college besloten om de subsidieaanvraag voor het uitbrengen van een
nieuwe WWZ Wijzer af te wijzen.

Ter toelichting heeft het college het volgende overwogen.
WWZ Drimmelen zet zich als enige stichting in Drimmelen in voor de praktische belangen
van inwoners met functionele beperkingen.
Bovendien bestaan de leden van WWZ uit ervaringsdeskundigen dan wel uit leden die een
directe binding hebben met de doelgroep.
Om de stichting in staat te stellen haar advieswerkzaamheden ten behoeve van inwoners
met functionele beperkingen uit te voeren heeft het college besloten om een financiële
bijdrage van € 2.000 in de begroting voor 2012 op te nemen.

Het college heeft niet ingestemd met een subsidie van € 8.000 ten behoeve van het
uitbrengen van een nieuwe WWZ Wijzer.

Naar de mening van het college is het uit een oogpunt van financiële prioriteitstelling niet
wenselijk om de kosten van vervaardiging en verspreiding van een nieuwe Wijzer op alle
adressen 55+ (ca. 5.500) voor rekening van de gemeente te nemen.
Daar komt bij dat de verspreiding van de Wijzer onder alle 55+ ers als minder effectief wordt
ervaren omdat slechts een klein deel van de doelgroep daarvan daadwerkelijk gebruik zal
maken.
Voorts hebben we te maken met een groter wordende groep senioren die toegang heeft tot
internet. Zij kunnen de WWZ Wijzer raadplegen via de website van WWZ Drimmelen.
De kosten en baten afwegend heeft het college besloten om geen middelen in de begroting
op te nemen voor het uitbrengen van een nieuwe Wijzer.

Het subsidiebedrag van € 2.000 zal begin 2012 aan u worden overgemaakt op
bankrekeningnummer 1604.28.173 ten name van de Stichting WWZ Drimmelen.

Binnen 3 maanden na afloop van het subsidiejaar2012 dient u een aanvraag tot vaststelling
van het subsidiebedrag bij ons in te dienen. De aanvraag dient te bestaan uit een
inhoudelijke en een financiële verantwoording over 2012. Op grond van deze verantwoording
zal de subsidie definitief worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

Werk aan de winkel dus voor WWZ-Drimmelen


Comments